Allmänna riktlinjer, målsättning

Wasa Fotbollsakademi

Riktlinjer för juniorfotbollen inom WFA

Fotbollsakademins motto: Spelaren i centrum

Inledning:

Styrgruppen för Wasa Fotbollsakademi har enats om följande riktlinjer för samarbetsföreningarnas fotbollsverksamhet. Materialet är i första hand ämnat som handledning och information till ledare och aktiva inom Fotbollsakademin men kan också, till vissa delar, användas som allmän information om Fotbollsakademins verksamhet.

Styrgruppen

Wasa Fotbollsakademi

 

FÖRORD

Fotbollsprogrammet är WFA:s handledning till alla samarbetsföreningars juniortränare/ledare.
Fotbollsprogrammet 2017 består av två delar:

Presentation av principerna juniorverksamhetens målsättningar, organisation, verksamhetsprinciper samt fotbollsprogram.
Intern skolning (fördjupningsdel) som innehåller bilagor med ytterligare material för den som vill fördjupa sig i olika ämnen som behandlas i WFA:s fotbollsprogram. Den innehåller även praktiska tips om hur man som tränare når de bästa resultaten i sitt arbete.

Fotbollsprogrammet har sammanställts av Lars Mosander som fungerar som WFA:s sportchef.

Handboken är endast ämnad för intern användning och skolning. 

Vasa, januari 2017

 

1. Wasa Fotbollsakademi - Fotbollsprogrammet

1.1 Fotbollsakademins fotbollsmässiga riktlinjer i korthet:

Wasa Fotbollsakademi – ett föreningssamarbete i Vasa och Korsholm

WFA är en fotbollsakademi med ett naturligt rekryteringsområde bland svensk- och tvåspråkiga barn och ungdomar inom Vasa stad, Korsholm och övriga närkommuner. Fotbollsakademins målsättning är att verksamheten skall vara organiserad så att alla som spelar fotboll inom WFA:s verksamhetsområde skall ha möjlighet att spela och träna fotboll i närheten av sin egen bostadsmiljö. Målsättningen är att lagen till största delen skall vara organiserade områdesvis ända upp till 12-13 års ålder. När spelarna är 13-14 år bildas ofta nya lag som då vanligtvis inte är knutna till någon bestämd region eller område. Vid denna ålder början spelarna även indelas efter motivation och ambition.

Wasa Fotbollsakademi – fotboll för alla intresserade  

WFA är som fotbollsakademi skyldig att ta emot alla barn som vill spela fotboll inom samarbetsföreningarna. Den viktigaste uppgiften med träning av barn upp till 9 års ålder är att skapa ett bestående fotbollsintresse. Träningen skall inriktas på att lära barnen basfärdigheter inom motorik, koordination och fotboll. FUNdamentals, skall genomsyras av lek och glädje. Alla barn skall i denna ålder få chans att spela lika mycket, vilket innebär ca hälften av den totala matchtiden räknat över hela säsongen (HAM).  

Från 9-10 års ålder till 14-15 års ålder inriktas träningen på att lära spelarna de fotbollsfärdigheter (taktiska/tekniska) som behövs i fotboll. Träna för att lära sig spela fotboll är det som styr träningen i denna ålder. Även under denna period är det HAM som gäller, dock med vissa begränsningar utgående från träningskultur och träningsnärvaro.  

När spelarna är i 14-15 års ålder övergår man till en utvecklingsperiod där träningen inriktas på att Träna för att tävla.  Senast då sker en övergång till indelning av lag utgående från spelarnas motivation/ambitioner, talang och/eller ålder. Under denna period kommer spelarna att få börja konkurrera på ett mer konkret sätt gällande speltid.

HAM gäller vid matcher (träningskultur, träningsnärvaro), men under denna period sker en stegvis övergång till att de mer talangfulla spelarna kan få mer speltid än övriga spelare.

Efter 17 års ålder börjar utvecklingsperioden där ledstjärnan är Träna för att vinna. Detta innebär att man både på träning samt match tränas till att vinna med allt vad det innebär. Under detta utvecklingsskede ges de spelare som kommit längst i utvecklingen mest speltid. Alla spelare skall dock få speltid ifall de uppfyller de krav på träningskultur och träningsnärvaro som fotbollsprogrammet förutsätter.

Målsättning inför de kommande verksamhetsåren

 • Att vara a) bland de bästa i Finland gällande spelarutveckling (bredd- och elitverksamhet) både för pojkar och flickor b) i nationell topp – individuellt/lag från 14-15 års ålder
 • Att ha bredd och kvalité på juniorverksamheten som gör Fotbollsakademin ett självklart alternativ för alla fotbollsintresserade ungdomar i regionen
 • Att utveckla spelare till dam och herr representationslag som ger de mest talangfulla spelarna en möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen
 • Att förbättra träningsmöjligheterna för våra målvakter samt utbilda kompetenta målvaktstränare
 • Att ha välutbildade tränare som möjliggör målsättningen – spelaren i centrum

Fotbollsakademins målsättning och inriktning
Vi tar ansvar tillsammans!

Som ett led i utbildningen av spelarna i WFA skall alla spelare läras att ta ansvar för sig själva, sina lagkamrater och laget. Spelarna (och föräldrarna) skall också lära sig att ta ansvar för samt respektera Fotbollsakademin och dess arbete i sin helhet. För detta ändamål har WFA som vägledning sammanställt ett normkontrakt (bilaga) med rättigheter och skyldigheter som delas ut till alla spelare och ledare i de äldre juniorlagen.

Nu börjar leken

I åldern 6-12/13 år är målet med fotbollsverksamheten i att planera och organisera träningen så att alla spelare känner trivsel och trygghet, upplever känslan av att lyckas samt känner sig viktiga för sin omgivning.

Barnen skall ges möjlighet träna och spela fotboll på en nivå som är anpassat efter deras egen mognad. De skall få känna glädjen och engagemanget med att vara med i spelet – som i stor utsträckning bedrivs i form av småspel. I denna åldersperiod skall gnistan för fotboll tändas, men barnen skall i denna tidsperiod också lära sig vad fotbollsträning och träning överlag går ut på dvs. vad träningskultur innebär.

De vuxna – tränare och ledare – skall vara mycket fokuserade på omsorg, uppmärksamhet, samt skapandet av en trygg och fin miljö för varje barn. Målsättningen med träningen är processorienterad - resultatorientering kommer in i ett senare skede av utvecklingen

Nu börjar allvaret – men man får fortfarande finta, utmana och ta risker

Från 14/15 – års ålder börjar vi successivt övergå till en mer elitbetonad verksamhet. Detta innebär att alla kanske inte kommer att få lika mycket speltid. Viktigt är dock att alla ändå ges speltid, eftersom ungdomar i denna ålder kan utvecklas väldigt olika. Ber ta riskeroende på hur situationen ser ut, hur många spelare som finns i den aktuella åldersgruppen, vilka ambitioner, talang de har osv. kan man från 14-års ålder även ha lag med mer social inriktning.

Målsättningen inom WFA är att ha åtminstone två lag med i serierna upp till 17- års ålder.

Nu gäller det också att vara väl förberedd att ta emot de eventuella spelare från andra klubbar som vill spela fotboll inom Fotbollsakademin. Det är vårt ansvar att dessa spelare känner sig välkomna och trygga i sin nya omgivning.

Wasa Fotbollsakademi – ett framåtsatsande fotbollsprojekt med ansvar

Vid 14-15 års ålder och framåt är målsättningen för alla utvecklingslag i föreningen att ligga i toppen av sina serier. I de åldersgrupper där det spelas riksomfattande serier är målsättningen att spela på den högsta nivån. Vi bör i dessa åldersgrupper aktivt söka internationellt motstånd.

Nu är det kvalitet som gäller, allt från spelarnas och lagens prestationer till tränarnas kompetens och träningens innehåll. Detta är helt nödvändigt för att vi skall kunna utveckla och höja nivån på vår ungdomsfotboll och i förlängningen också nivån på representationslagen. I denna fas kommer säkert några spelare att sluta idrotta eller välja en annan idrottsgren. Det är bra om vi som tränare och ledare följer upp hur det går för dessa ungdomar även efter att de slutat spela fotboll.  Dessa kan i framtiden vara duktiga och engagerade tränare eller ledare i föreningarna.

Motiverade och utbildade ledare

Wasa Fotbollsakademi erbjuder alla tränare och ledare inom föreningarna goda möjligheter att utbilda sig inom fotbollens område. Motiverade och välutbildade tränare är en absolut nödvändighet för att föreningarna skall kunna få fram välutbildade fotbollsspelare. Vi har därför inom WFA fastslagit en ”tränarstege” med rekommenderad utbildningsnivå för de olika åldersgrupperna.

 • 5 – 9 år           D eller C – tränarkurs för alla tränare
 • 10 – 12 år      C eller UEFA B – tränarkurs för tränare och D/C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare
 • 12 – 14 år      UEFA B – tränarkurs för tränare och minst C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare
 • 15 – 20 år      Minst UEFA B – tränarkurs, helst UEFA A – tränar eller UEFA Youth A för tränare och helst C – tränarkurs för assisterande tränare/lagledare

Övriga rekommenderade kurser:

Grundkurs i idrottsskador (tejpning), kurser i idrottspsykologi, kurs för lagledare.

Tränarstegen är nödvändig för att alla tränare skall kunna utveckla spelarna på ett bra sätt samt kunna ta del av WFA:s interna skolning. Den interna skolningen skall utgöra ledstjärnan inom WFA:s fotbollsprogram. Fotbollsprogrammet utgör ryggraden i vår idrottsliga verksamhet och står som grund/bas för all träning och planering.

Målsättningen är att ha minst 3 ledare per lag, fördelat på tränare och lagledare. Önskvärt är även att man i varje lag, speciellt i de äldre åldersgrupperna, har en materialförvaltare som också har en inblick i hur skador skall behandlas. Äldre juniorer samt representationslags spelare med tränarutbildning skall i mån av möjlighet delta i föreningarnas träningsverksamhet (yngre lagen).

Rekrytering och samarbetsföreningar

WFA s målsättning är att ha ett väl fungerande samarbete med de föreningar som finns inom vårt rekryteringsområde. Tränare och ledare från övriga samarbetsföreningar är alltid välkomna att delta i de fotbollskurser vi arrangerar i WFA:s regi. Spelare och ledare från övriga samarbetsföreningar (utanför WFA) kan bli inbjudna till de fotbolls läger vi ordnar för våra egna juniorer. Vi kommer också att ordna speciella läger/träningstillfällen för ambitiösa och talangfulla spelare inom vårt rekryteringsområde.

När en spelare från en annan förening vill komma och träna med något lag inom WFA eller när vi rekryterar en spelare, bör alltid moderklubben och spelarens föräldrar först kontaktas. Detta för undvikande av oklarheter och/eller missförstånd.

Vi börjar aktivt kartlägga för WFA intressanta spelare vid 12 års ålder.  När spelarna är 13-14 år kan vi aktivt börja scouta och rekrytera spelare till föreningarna. Då vi rekryterar spelare till föreningarna utgår vi alltid från spelarens fotbollsfärdigheter dvs. spelförståelse och funktionell teknik.

Mot seniorlagsfotboll

Målsättningen med vår barn- och ungdomsfotboll är att få fram spelare till våra representationslag. Utbildningen av spelare bör hålla en sådan kvalité att de mest talangfulla redan som andra års B-juniorer har de fotbollsfärdigheter som gör det möjligt för dem att spela seniorlagsfotboll.

Vår målsättning är att få fram spelare som platsar i regionlag och olika åldersbestämda landslag.

1.2 Fotbollsprogram för Wasa Fotbollsakademi

Barn och ungdomsfotboll

Policy
”Vi vill, vi kan, vi vågar "

Inom Wasa Fotbollsakademi skall alla barn som vill ges möjlighet att spela fotboll. Träningen och verksamheten skall vara utformad så att det skall finnas plats för alla intresserade. Detta innebär att alla som vill spela fotboll skall få göra det utifrån sina egna behov förutsättningar och ambitioner i en trygg och harmonisk miljö.

Generella mål och riktlinjer

Wasa Fotbollsakademi skall erbjuda en fotbollsverksamhet som upplevs som utvecklande, intressant samt rolig för såväl spelare, tränare, ledare och föräldrar. Föreningen skall bedriva en verksamhet som lockar så många ungdomar som möjligt att spela fotboll inom WFA:s verksamhetsområden. Målsättningen är därför att ha en stabil och välfungerande organisation med kunskap och kvalité som främsta varumärke.

Juniorfotbollen utgör basen för hela WFA:s fotbollsverksamhet, vilket innebär att det är här vi skall hitta och utbilda största delen av våra framtida spelare, tränare och ledare.

WFA skall upprätthålla ett gott samarbete med klubbar i Vasa, Korsholm, Malax, Vörå och andra närkommuner som ligger inom vårt rekryteringsområde. Även föreningar utanför WFA:s kan erbjudas skolning beträffande utbildning av tränare, spelare etc. Talangfulla spelare i regionen kan/skall inbjudas till läger/träningstillfällen som anordnas av Wasa Fotbollsakademi. Vår strävan är också att utveckla samarbete med andra föreningar; lokalt, nationellt och internationellt.

Wasa Fotbollsakademi skall verka för att skapa ett bra kontaktnät till det omgivande samhället; skola, kommun och andra organisationer.

Fotbollsverksamheten skall bedrivas så att den bidrar till att utveckla ungdomarnas fysiska, psykiska och sociala utveckling. Kamratskap, rent spel, respekt för tränare/ledare/övriga spelare, hälsa, bra självkänsla, förmåga att göra sitt bästa både i med- och motgång, är exempel på en bra föreningsanda i linje med WFA:s principer. Ungdomarna skall fostras till att ta ansvar för sig själva, föreningen och omgivningen.

Ett gott kamratskap och en positiv atmosfär i föreningen är en förutsättning för att vi skall kunna locka fler ungdomar att börja spela fotboll i våra föreningar. Att skapa en bra föreningskänsla är av högsta prioritet, eftersom den på både på kortare och längre sikt kommer att vara föreningens största tillgång.

Barn och ungdomar skall stödas i sitt skolarbete och uppmuntras till fortsatt utbildning.

Tränarna/ledarna i WFA skall erbjudas bra utbildning. Fortbildning, tränarträffar, diskussionstillfällen utgör alla viktiga ingredienser i denna satsning. Bra tränare/ledare är en grundförutsättning för hög kvalité inom fotbollsverksamheten. Tränarna/ledarna skall ges stöd av WFA och känna sig betydelsefulla för respektive förenings utveckling.

Föräldrarna skall erbjudas en introduktion gällande WFA:s mål och arbetssätt (föräldramöten/kvällar).

Utan en bra kontakt och stöd från föräldrarna blir verksamheten omöjlig att bedriva. En aktiv rekrytering bland föräldrarna till olika poster och uppgifter inom föreningarna bör ske kontinuerligt.

Fotbollsverksamheten skall bedrivas i en positiv anda, där ungdomarna stimuleras, uppmuntras och får beröm. På detta sätt skapas glädje, vilket är en förutsättning för bra inlärning, laganda samt intresse för träning på egen hand.

Alla inom verksamheten skall verka för Fair-play. Detta innebär att vi följer givna regler, visar respekt för tränare, ledare, föräldrar, funktionärer, domare med- och motspelare, andra föreningar etc. Spelare och ledare skall uppträda i enlighet med WFA:s principer och värderingar i alla sammanhang, inte enbart vid träning och match.

Vi iakttar inom alla WFA föreningar absolut noll tolerans jämtemot alla former av mobbning, trakasserier, nedlåtande språk, dåligt kroppsspråk, bristande respekt jämtemot tränare/ledare, med- och motspelare samt utfrysning av med- och motspelare.

Vi vill också verka för att ungdomar fostras till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol, tobak och snus. Ungdomarnas skall ges information angående fördelarna med rätt sammansatt kost, rätt mängd sömn och annat som främjar ett sunt levnadssätt.

Ungdomarna skall inte hindras från att delta i andra idrotter. Det är till fördel för barnens fysiska, motoriska och koordinativa utveckling om de sysslar med många olika idrotter ända upp i puberteten. Vi bör dock vara uppmärksamma på att det inte blir för fysiskt/mentalt betungande för barnen/ungdomarna samt att de inte försätts i situationer t ex gällande val av tränings- och matchnivå eller idrottsgren, som hos dem skapar mental press/stress. Föräldrarna skall ges information om hur viktigt deras stöd är för att ge ungdomarna en bra idrottsutövning och fritidssysselsättning.

Målsättningen med juniorfotbollen är att utveckla spelare till våra seniorlag. WFA:s seniorlag skall till stor del bestå av egna produkter. Detta betyder att all träning fram till seniorlaget bygger på en utvecklingsprocess där spelaren och spelarens utveckling alltid kommer i första hand. Givetvis skall alla lag alltid gå in för att vinna sina matcher, men lagets framgång och placering i serietabellen får aldrig vara viktigare än utveckling och utbildning av spelare.

Förutom en rätt och kvalitativt bra fotbollsutbildning är inlärandet av en riktig träningskultur en förutsättning för att de sportsliga målen skall kunna uppfyllas. Med träningskultur menas inte enbart en rätt attityd och inställning till träning och match, utan även att våra juniorer görs medvetna om vilken satsning och träningsmängd som krävs för att man skall kunna spela fotboll på högre nivå.

Spelare med talang och motivation/ambition skall erbjudas extra träning i olika utvecklingsgrupper. Satsning på extra talangträning där ett visst urval av spelare börjar ske startar vid (13) 14 års ålder. Dessa spelare skall erbjudas bästa möjliga träning, spela i de lag deras talang och mognad förutsätter oavsett ålder, få möjlighet att spela mot internationellt motstånd samt erhålla olika former av annat stöd från klubben som behövs för att utveckla och utbilda dem till bra fotbollsspelare.  

Extra träning kan erbjudas redan från 9 års ålder för spelare som vill träna mer än andra. Ansvaret för denna träning ligger på våra Fortum Tutor tränare. Extra träningarna för de yngsta åldersgrupperna skall vara öppna för alla oavsett färdighetsnivå. Kravnivån på dessa träningar skall vara högre än på vanliga lagträningar. Träningarna skall innehålla mycket spel. Spelarutvecklingsprogrammet är indelat i fyra olika steg:

 • Fotbollsskola (G9,F10, E11)
 • Teknikskola (D12, D13)
 • Utvecklingsgrupp (C14, C15)
 • Fotbolls/Talangakademin (B och A jun)

De två första stegen är öppna för alla spelare som är motiverade att träna extra. I de övriga ”stegen” kan ett visst urval ske, speciellt gällande Fotbolls/Talangakademin.

Extra träning kan även ordnas för yngre åldersgrupper. Denna träning bedrivs främst i form av extra spelträning.

För att kunna uppnå de fotbollsmässiga mål vi ställt inom WFA skall juniorträningen i föreningarna bedrivas så att den:

 • Utvecklar juniorernas spelförståelse -> Fotbollsfärdighet                                                              
 • Utvecklar juniorernas teknik, speciellt den speltekniska (funktionella) -> Fotbollsfärdighet
 • Utvecklar juniorernas snabbhet och rörlighet (koordination & motorik)
 • Utvecklar juniorernas fysiska och psykiska egenskaper
 • Utvecklar juniorernas kunskaper och färdigheter till att ta egna initiativ både på och utanför planen
 • Ger de äldre juniorspelarna grundskolning i fotbollsträning och träningslära
 • Lär juniorspelarna rätt inställning till träning och match – medvetenhet (träningskultur)
 • Skapar en kamratanda som tilltalar och lockar nya juniorer till föreningen
 • Är anpassad till barnens utvecklingsnivå ® rätt träning i rätt ålder = optimal utveckling

De spelare som deltar i morgonträning för andra stadiets elever (Fotbolls/Talangakademin) skall även ges skolning i E och D-tränarkursen.  Dessa spelare uppmanas även att gå spelledarkurs samt domarkurs.