Verksamhetsplan 2022

Säsongen 2022 kommer att ha ett stort fokus på att förankra strategin WFA 2022 – 2024 i föreningen samt att ha klarat av de första nivåerna i Bollförbundets kvalitetssystem. Bollförbundet ställer högre krav på föreningarna och för att svara upp på dessa krav är en viktig del att stärka WFAs organisation långsiktigt och i linje med arbetet WFA 2022 -2024 som medlemsföreningar tillsammans har utarbetat.

Fokusområdena för säsongen 2022 kan delas in i två delar 1) WFA 2022-2024 samt 2) sportslig och båda dessa fokusområden skall utvecklas för att möta de krav som kvalitetssystemet ställer.

WFAs styrelse är ansvarig för föreningens verksamhet. Det praktiska ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger hos de anställda. WFA planerar att ha fyra anställda under året, en verksmahetsledare, en sportchef och två tränare. Utöver dessa finns det ett flertal tränare som är ansvariga för WFA lag.

Verksamhetsidé

Wasa Fotbollsakademi (WFA) är ett samarbete mellan fotbollsföreningar i Vasaregionen med syftet att utveckla och stärka medlemsföreningarnas fotbollskunnande och erbjuda alla juniorer spelarstigar så att de kan spela fotboll på lämplig nivå.

En gemensam fotbollslinje (läroplan) för alla medlemsföreningar är en central del för att underlätta övergången till gemensamma lag i ungdomsåldrarna. Genom att ständigt utbilda och stöda tränarna och ledarna i det dagliga arbetet samt att erbjuda spelarna olika träningsmöjligheter (exempelvis morgonträning och extraträningar) är WFA det självklara alternativet för spelaren och tränaren.

WFA 2022 - 2024:

Tre viktiga punkter för 2022 är:

1. Att jobba aktivt i enlighet med WFA 2022 – 2024 och att förankra det i verksamheten.

2. Att införa Bollförbundets kvalitetssystemet i WFA

3. Förbättra kommunikationen och strukturen.

En viktig pusselbit för att lyckas med dessa delar är anställningen av verksamhetsledare.

WFA 2022 – 2024

Säsongen 2021 gjorde medlemsföreningarna ett arbete för att förtydliga WFAs syfte, klargöra WFAs värdegrund och att definiera de viktigaste byggstenarna för föreningens verksamhet. Under 2022 skall denna värdegrund förankras i hela föreningen. För att driva detta arbete har en verksamhetsledare anställts som börjar 1.1.2022.

I arbetet ingår även att dokumentera hur vi exempelvis jobbar med:

• Spelregler för spelare, tränare och föräldrar.

• Styrgupper.

• Jämställdhet, hur vi jobbar för att motverka mobbning och diskriminering.

• Hur vi arbetar med individuell utveckling och feedback.

Bollförbundets kvalitetssystemet

Innan slutet av 2022 är WFAs målsättning att ha klarat av de första nivåerna och förankrat de strukturer och rutiner som krävs i organisationen.

Kommunikation och struktur

Två av tre byggstenar inom WFA är sportsliga och den tredje handlar om hur vi organiserar oss. Under slutet av 2020 och 2021 har första strukturerna arbetats fram med åldersklasser och tillhörande styrgrupper. Det här arbetet skall tas vidare för att skapa tydligare strukturer som är dokumenterade. I arbetet ingår även att skapa årsklocka för styrelse, WFA lag och hur vi jobbar inom föreningen.

Sportslig:

Från och med säsongen 2022 kommer alla WFA lag att fungera enligt åldersklassupplägg. B-juniorerna består av pojkar födda 2005 och 2006 och flickor födda 2004, 2005 och 2006. C15 består att spelare födda 2007 och C14 av spelare födda 2008. Det så kallade ”hybridåret” består av spelare födda 2009. Den huvudsakliga målsättningen för alla dessa årgångar är utveckla spelare på deras egen nivå.

För att vidareutveckla spelarna i WFA lagen kommer det under året att införas en årsklocka med periodisering av träningarna och tätare uppföljning. Det nya i upplägget är en klarare periodisering av träningen för att möjliggöra spelarutveckling. En viktig del i arbetet är genom tät återkoppling mellan tränare och sportchef skapa förutsättningar för att även utveckla tränarna och ge dem ett stöd.

WFA kommer under året att erbjuda extraträningar en gång per vecka per åldersklass till spelare födda 2012 – 2008. Extraträningar arrangeras i sin helhet av WFA och pågår från november till slutet av april. Morgonträningar, tre gånger i veckan. erbjuds som en del av deras skolgång till spelare födda 2007 – 2004. Morgonträningar arrangeras tillsammans med Vörå Idrottsgymnasium och Vasa idrottsakademi.

För medlemsföreningarnas spelare och tränare är planen att under året arrangera WFAs sommarfotbollsskola på orter nära spelarna (födda 2015 – 2012) samt att ordna WFA turnering under våren och hösten för spelare födda 2011 och 2010.

Under året kommer även Bollförbundets tränarutbildningar att anordnas. De utbildningar som är planerade är startutbildning (2 tillfällen), teknikkurs (1 tillfälle), fotbollsträning för barn (1 tillfälle) och målvaktstränarkurs D. Utöver Bollförbundets utbildningar kommer WFAs egna utbildningar och tutorverksamhet att ordnas under säsongen. WFAs egna utbildningar och mentorverksamhet kommer under året att vidareutvecklas för att möta medlemsföreningarnas behov och de krav som ställs av kvalitetssystemet. Övriga utbildningar kan ordnas efter behov.