Kallelse till Wasa Fotbollsakademis höstmöte 2023
Wasa Fotbollsakademi rfPublicerad: 17.10.2023 10:00

Kallelse till Wasa Fotbollsakademis höstmöte 2023

Tidpunkt: Tisdagen den 31.10 kl. 19.00

Plats: Wasa Fotbollsakademis kontor (Krutkällarvägen 6)

Medlemmarna i Wasa Fotbollsakademi kallas till höstmöte tisdagen den 31.10 kl 19.00.

På höstmötet behandlas frågor enligt bifogad föredragningslista.

Ärende som medlemsförening önskar få behandlat vid ordinarie föreningsmöte bör anmälas till styrelsen minst fem dagar före mötet.

Varje medlemsförening har rätt att utse ett visst antal mötesdelegater till föreningsmötet baserat på antalet medlemmar i medlemsföreningen, vilka är i åldern upp till och inkluderande A-juniorer, som har löst spelarlicens i Finska Bollförbundet rf., enligt följande: Medlemsföreningen har rätt till en delegat för varje påbörjat hundratal av sådana medlemmar vid utgången av den kalendermånad som föregår styrelsens kallelse till föreningsmötet. En medlemsförening har dock rätt att på så sätt utse högst en fjärdedel (1/4) av alla mötesdelegater vid ett föreningsmöte.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Verksamhetsplan 2024, budget 2024 samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för 2024
  6. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/suppleanter.
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande