Registeransvarig

Wasa Fotbollsakademi rf 2965242-4
Krutkällarvägen 6
65100 Vaasa
christoffer.kloo@wfa.fi

Föreningen fungerar som registeransvarig för de personuppgifter, som vi samlar in om de som deltar i föreningens verksamhet. Registeransvarige är ansvarig för de personuppgifter som getts till den registeransvarige samt för behandlingen av dessa uppgifter. Dataskydd handlar om förtroende, och din integritet samt skyddet av dina personuppgifter är av högsta värde för föreningen. På grund av detta samlar vi in personuppgifter av dig endast i den mån vi behöver dem för att upprätthålla och ombesörja förhållandet till dem som deltar i föreningens verksamhet. I denna dataskyddsbeskrivning behandlas de principer som föreningen tillämpar vid behandlingen av personuppgifter.

Kontaktperson i ärenden gällande behandling av personuppgifter

Christoffer Kloo
Wasa Fotbollsakademi rf
Krutkällarvägen 6
65100 Vaasa
christoffer.kloo@wfa.fi
040 550 3756

Registrets namn

Wasa Fotbollsakademi rf medlemsregister

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på basis av den registrerades samtycke eller medlemsförhållandet mellan föreningen och dess medlem eller på basis av annat sakligt samband, varvid den lagenliga behandlingsgrunden då är den registeransvariges berättigade intresse, framförallt för följande behandlingsändamål:

 • Upprätthållande av medlemskapen
 • Förverkligande av tävlingsverksamheten
 • Upprätthållande av resultattjänsten och publicering av statistik
 • Elektronisk medlemskommunikation, till exempel webbsidorna
 • Analysering och statistikföring
 • Förverkligande och utvecklande av kundtjänsten och verksamheten

Personuppgiftsgrupper som behandlas, registrets informationsinnehåll

Föreningen behandlar följande för användningsändamålet nödvändiga personuppgifter eller personuppgiftsgrupper om den registrerade:

 • kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnumror, e-postadresser,
 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, pseudonym, lösenord och andra möjliga unika koder,
 • demografiuppgifter, såsom ålder, kön och modersmål,
 • eventuella tillstånd och samtycken
 • information gällande medlemsförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, information om vem som bär föräldraansvaret
 • matchstatistik, såsom matcher, mål, varningar och andra statistikföringsuppgifter i samband med matchevenemang
 • identifierande uppgifter i samband med löne- och provisionsbetalning, såsom personbeteckningar
 • uppgifter i samband med föreningens och personens tävlingsverksamhet samt övriga uppgifter som insamlats med kundens samtycke, såsom personens bild

Vanliga informationskällor

 • av medlemmen själv genom inmatning av uppgifterna direkt i systemet, per e-post, per telefon, genom en blankett, genom en mobilapplikation, eller på annat liknande sätt,
 • registerbehandlaren (huvudanvändaren) eller funktionären (administratören) har matat in uppgifterna i systemet
 • med hjälp av webbkakor eller andra motsvarande teknologier
 • från grenförbundens register och tävlingssystem

Uppgifternas förvaringstid

Vi förvarar användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga ovannämnda användningsändamål för personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi kan dock på grund av bokförings- eller annan tvingande lagstiftning vara förpliktade att förvara en del av användarens personuppgifter även efter att kundförhållandet eller annan behandlingsgrund för personuppgifterna har upphört.

Personuppgiftsbiträdena

Föreningens arbetstagare, för vilkas arbetsuppgifter behandlingen av personuppgifter är nödvändig, får behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Med dem har det även ingåtts en separat sekretess- och informationsbehandlingsförbindelse.

Behandlingen av personuppgifter kan även upphandlas av tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang garanterar att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på ett behörigt sätt.

Överföring av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåts vanligtvis inte utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Regelmässiga överlåtelser av uppgifter

Uppgifter överlåts inte vanligtvis. Föreningen varken säljer eller hyr ut den registrerades personuppgifter till tredje parter. Uppgifter överlåts till tredje parter endast i följande situationer:

 • Vi kan överlåta användarens personuppgifter på det sätt som behöriga myndigheter eller andra instanser krävt på basis av gällande lagstiftning.
 • Vi kan överlåta uppgifter för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning förutsatt att uppgifterna har omvandlas till sådan form att objektet som uppgifterna gäller inte längre kan identifieras utifrån uppgifterna.
 • Om användaren separat har gett sitt samtycke till föreningens samarbetspartners elektroniska direkta marknadsföring kan användarens uppgifter överlåtas i marknadsföringssyfte till noggrant utvalda samarbetspartners.
 • Information om personuppgifter som sparats om registrerade i detta medlemsregister kan med deras medgivande matas in direkt i Finlands Bollförbunds Pelipaikka-register. Syftet med denna inmatning och överföring är en registrering och förvaltning av en licens (Pelipassi) i Pelikaikka-registret, vilken krävs för deltagande i idrottsverksamhet. Mer information om den dataskyddspraxis följs av Finlands Bollförbund kan du få på adressen https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Principerna gällande registrets skydd

Det manuella materialet gällande registret förvaras i skyddade utrymmen. Uppgifter som sparats och behandlas digitalt finns i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

Vid förverkligandet av webbsidorna har tekniskt dataskydd utnyttjats. Genom detta strävar man till att de inmatade uppgifterna bevaras oförändrade och är tillgängliga endast för de som är berättigade till uppgifterna.

Endast de i registeransvariges personal, för vilkas arbetsuppgifter behandlingen av personuppgifter är nödvändig, har användarrättigheter till behandling av registrets uppgifter. Redigering och genomgång av registrets uppgifter kräver att man personligen identifieras av systemet. Registret säkerhetskopieras regelbundet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har enligt artikel 15–21 i EU:s dataskyddsförordning 679/2016 rätt att få tillgång till sina uppgifter, be om korrigering eller radering av uppgifterna, begränsa behandlingen, överföra uppgifter från ett system till ett annat samt motsätta sig behandlingen av personuppgifterna.

Begäran i relation till ovannämnda rättigheter ska sändas skriftligen och undertecknade till följande adress:

Wasa Fotbollsakademi rf / Dataskydd
Krutkällarvägen 6
65100 Vaasa

eller per e-post till adressen christoffer.kloo@wfa.fi

Begäran kan även framföras personligen på adressen
Krutkällarvägen 6
65100 Vaasa

Den registrerade har alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten gällande det sätt på vilket föreningen behandlar den registrerades personuppgifter. Klagomålet görs enligt den behöriga myndighetens anvisningar direkt till den behöriga myndigheten, som i Finland är dataskyddsombudsmannen.